Strateginiai dokumentai


Asmens duomenų tvarkymas


Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Kauno technikos kolegijoje duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal sutartį vykdo UAB "SDG", kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Kontaktiniai duomenys:

el. p. asmensduomenys@sdg.lt

Tel. nr. +370 37 460066


Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija siekiama stiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką.

Korupcijos prevencijos klausimais Kauno technikos kolegijoje teirautis el. p. adresu: korupcijosprevencija@edu.ktkt.lt

7. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainė

8. Kauno technikos kolegijos pareigybių, į kurias pretenduojant, privalomas Specialiųjų tyrimų tarnybos patikrinimas sąrašas:

 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas studijoms ir mokslui;
 • Direktoriaus pavaduotojas infrastuktūrai.

9. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

10. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės užtikrinimo tvarkos aprašas

11. Kauno technikos kolegijos pareigų, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus sąrašas:

 • Direktorius;
 • Direktoriaus pavaduotojas studijoms ir mokslui;
 • Direktoriaus pavaduotojas infrastuktūrai.
 • Studijų programų departamento vadovas;
 • Vyr. buhalteris;
 • Studijų organizavimo tarnybos vadovas;
 • Studijų komunikacijos tarnybos vadovas;
 • Informacinių technologijų tarnybos vadovas;
 • Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovas
 • Aptarnavimo centro vadovas;
 • Viešųjų pirkimų specialistas;
 • Tarybos pirmininkas ir nariai;
 • Akademinės tarybos pirmininkas ir nariai.

Privačių interesų deklaracijos pildomos, tikslinamos ir teikiamos elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG): https://pinreg.vtek.lt/app/ Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) interneto svetainės www.vtek.lt, nustatant deklaruojančio asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Ką reikia deklaruoti: https://vtek.lt/privaciu-interesu-deklaravimas/ka-reikia-deklaruoti/

Iškilus klausimams, konsultuotis su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovais: https://vtek.lt/kontaktai/ , Kolegijoje kreiptis: ausra.tartilaite@ktk.edu.lt

 

Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

 

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. Pavojaus aplinkai;
 3. Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. Neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. Neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. Kitų pažeidimų.

 

Informacijos apie pažeidimus Kauno technikos kolegijoje teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos teikimo ir tvarkymo apie Kauno technikos kolegijoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus, informacijos apie pažeidimus priėmimo Kolegijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Kauno technikos kolegijoje ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1. Tiesiogiai kompetentingam teisėsaugos subjektui;
 2. Elektroninio pašto adresu korupcijosprevencija@edu.ktk.lt.

 

Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, šio įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal šį įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Finansinės ir biudžeto ataskaitos


Veiklos dokumentai


Kiti dokumentai


Kolegijos tarybos  ataskaitos


Akademinės tarybos ataskaitos