KTK Alumni – Tai bendravimas ir bendradarbiavimas, tobulėjimas, erdvė saviraiškai, iniciatyvumas, pagalba ir parama. Absolventai suteikia prasmės mokslo institucijos gyvavimui, pagrindinis ALMA MATER tikslas - siekti, jog užvėrę kolegijos duris absolventai ne tik siektų profesinių aukštumų, bet ir sėkmingai realizuotų savo sumanymus bei idėjas. 

2014 m. gegužės 29 d. įvyko KTK Alumni draugijos steigiamasis susirinkimas, kurio metu buvo įkurta KTK Alumni draugija. KTK direktorius Nerijus Varnas pasveikino visus susirinkusius, padėkojo steigiamosios grupės nariams už iniciatyvą ir darbą, kuriant KTK Alumni draugiją, bei palinkėjo palaikyti ir skatinti tvirtus KTK alumnų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su KTK, puoselėti bei kurti naujas tradicijas.

Susirinkimo metu buvo patvirtinta steigimo sutartis, įstatai, išrinkti valdymo organai. KTK Alumni draugijos prezidente išrinkta KTK dėstytoja Regina Motienė, KTK Alumni valdybos pirmininke – KTK dėstytoja Dovilė Martišienė. KTK Alumni valdybos nariais tapo KTK dėstytojai ir darbuotojai: Sonata Paulauskienė, Artūras Aleksynas, Julius Šaltanis, Ramutė Bražiūnienė bei KTK dėstytojas ir UAB „Pramoninės metalo konstrukcijos“ įmonės atstovas Andrius Kozlovas, direktoriaus deleguota Birutė Gakienė. KTK Alumni kontrolės komiteto veikla patikėta dėst. Romualdui Gedvilui, dėst. Skirmantui Adomavičiui, Leonorai Gališauskienei.

 


Darnios Kauno technikos kolegijos bendruomenės puoselėjimas ir tobulėjimu paremta partnerystė visą gyvenimą. 

Vienyti Kauno technikos kolegijos kartas, puoselėjant bendravimą ir bendradarbiavimą.

KTK Alumni draugijos veiklos verybės:

  • Mus vienija profesionalumas;
  • Mus veda į priekį žinios, iniciatyvos ir idėjos;
  • Mums gera būti drauge, nes mus vienija pasitikėjimas, optimizmas ir draugystė.

KTK Alumni draugijos veiklos kryptys:

  • Alumnų bendruomenės vystymas ir stiprinimas;
  • Aktyvus dalyvavimas KTK veikloje;
  • Parama KTK studentams ir absolventams.