Rekomenduojama literatūra dėstytojams

Rekomenduojamos knygos apie dėstymą,

kurias galima rasti Kauno technikos kolegijos bibliotekoje

Arends Richard I. Mokomės mokyti. Vilnius: Margi raštai, 1998.

Balčytienė Auksė. Būdas mokyti kitaip: hipertekstinė mokymo aplinka. Vilnius: Margi raštai, 1998.

Bankauskienė Nijolė ir kt. Kaip parengti kvalifikacijos tobulinimo programą: mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2009.

Dumčienė A., Bajoriūnas Z. Ugdymo pagrindai: vadovėlis. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija, 2006.

Edukologijos inžinerijos link. Teorijos ir praktikos sanglauda. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015.

Foley Griff. Suaugusiųjų mokymosi metmenys. Suaugusiųjų švietimas globalizacijos laikais. Vilnius: Kronta, 2007.

Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas: anglų, prancūzų, vokiečių. Vilnius: LR švietimo ir mokslo ministerija, 2007.

Jatkauskienė B., Tolutienė G. Aiškinamasis andragogikos terminų žodynas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.

Jatkauskienė B., Jovarauskaitė A. Tutoriaus veikla. Paramos, pagalbos studentui aspektu: mokomoji metodinė knyga. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011.

Jatkauskienė B., Andriekienė R. M. Universiteto dėstytojų veiklos daugiafunkcionalumas profesionalizacijos kontekste: monografija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013.

Jovaiša Leonas. Edukologijos pradmenys: studijų knyga. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001.

Jovaiša Leonas. Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.

Jucevičius R. ir kt. Mokyklos strategija: strateginio vystymo vadovas. Kaunas: Žinių visuomenės institutas, 2003.

Juozaitis Aurimas Marijus. Andragogų praktikų neformaliojo mokymosi modelis: monografija. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008.

 Juozaitis Aurimas Marijus. Besimokantys suaugusieji: suaugusiųjų mokymosi pagrindai. Vilnius: Danielius.

Koženiauskienė Regina. Iškalbos praktika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013.

Laurinavičiūtė Jūratė. Keletas būdų, kaip patobulinti dėstymą: mokymo metodinė priemonė. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008.

Laužackas Rimantas. Mokymo turinio projektavimas: standartai ir programos profesiniame rengime. Kaunas: VDU Profesinio rengimo studijų centras, 2000.

Laužackas Rimantas. Kompetencijomis grindžiamų mokymo / studijų programų kūrimas ir vertinimas: monografija. Kaunas: VDU, 2008.

Laužackas Rimantas. Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos: monografija. Kaunas: VDU, 1999.

Linkaitytė G. M. ir kt. Andragogikos studija: teorijos ir praktikos dermės paieškos. Kaunas: Ugdymo plėtotės centras, 2011.

Lonstrup Brita. Suaugusiųjų mokymas – lanksčiai ir atvirai. Kaunas: Kauno aukštesniosios technologijos mokyklos Leidymos centras, 1998.

Mačianskienė Nemira. Užsienio kalbų mokymosi strategijos: monografija. Kaunas: VDU, 2004.

McLaughlin Terence H. Šiuolaikinė ugdymo filosofija: demokratiškumas, vertybės, įvairovė. Kaunas: Technologija, 1997.

Ramanauskienė D., Stropaitienė D. Įgūdžių žiedas: mokomiji knyga. Vilnius: Panevėžio kolegija, 2007.

Ramsden Paul. Kaip mokyti aukštojoje mokykloje. Vilnius: Aidai, 2000.

Rutkienė Lina. Technologijų specialistų profesinė kalba: sistema ir vartosena: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2015.

Siebert Horst. Teorijos ir praktikos sąveika: tekstai suaugusiųjų švietimo studijoms. Vilnius: Kronta, 2007.

Skurvydas Albertas. Apie mokslą, tiesą ir pažangą: monografija. Kaunas: LKKA, 2010.

Suaugusiųjų švietimas dabarčiai ir ateičiai: straipsnių rinkinys. Kaunas: VDU, 2000.

Suaugusiųjų švietimas ir profesinis mokymas: informacinis žinynas. Vilnius: 2000.

Šernas Vytautas. Funkcinė pedagogika. Rengimo(si) karjerai metodologiniai tyrimai: analitinių straipsnių monografija. Kaunas: VDU leidykla, 2009.

Šernas Vytautas. Profesinės veiklos didaktika: profesinio rengimo tyrimai. Vilnius: Presvika, 1998.

Šiaučiukėnienė L., Stankevičienė N. Bendrosios didaktikos pagrindai: vadovėlis. Kaunas: Technologija, 2002.

Šiaučiukėnienė L. ir kt. Didaktikos teorija ir praktika: vadovėlis aukštosioms mokykloms. Kaunas: Technologija, 2011.

Šiaučiukėnienė L., Visockienė O. Mokymo diferencijavimas edukacinės paradigmos kaitoje: mokslo monografija. Kaunas: Technologija, 2013.

Valuckienė Jūratė ir kt. Lyderystė mokymuisi: teorija ir praktika mokyklos kaitai: monografija. Šiauliai: Titnagas, 2015.

Žibėnienė Gintautė. Studijų rezultatų vertinimas: teorinis ir empirinis pagrindimas. Vilnius: MRU, 2014.