Kolegijos Taryba

 • Kauno technikos kolegijos taryba (toliau – Taryba) yra kolegialus Kauno technikos kolegijos (toliau – Kolegijos) valdymo organas.

 • Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Kolegijos statutu (toliau – Statutas), Tarybos darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

 • Tarybos narių darbas grindžiamas kolegialumo, lojalumo, nešališkumo, objektyvumo, teisėtumo, viešumo principais, siekiant užtikrinti Statute nustatytų Kolegijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, pagarbą akademinei bendruomenei ir jos teisėms.

 • Tarybos darbo reglamentas nustato Tarybos darbo organizavimo tvarką.

 • Tarybos darbo reglamentą rengia, tvirtina ir keičia Taryba.

Kauno technikos kolegijos Tarybos sudėtis

Pirmininkas: Prof., habil. Dr. Juozas Augutis, Vytauto Didžiojo universiteto Rektorius

Sekretorė: Dr. Giedrė Adomavičienė, Kauno technikos kolegijos mokslo ir edukacinių projektų vadovė

Kauno technikos kolegijos Tarybos nariai:

Monika Didjurgienė, Kauno technikos kolegijos Statybos inžinerijos studijų programos studentė:

Dr. Vytautas Jokužis, UAB "Elinta" generalinis direktorius;

Dr. Rosita Norvaišienė, Kauno technikos kolegijos Statybos inžinerijos krypties studijų programų departamento docentė;

Valdas Paulauskas, Kauno technikos kolegijos Elektronikos ir elektros inžinerijos krypčių studijų programų departamento lektorius;

Tadas Stankevičius, VšĮ „Kaunas IN“ direktorius;

Dr. Aušra Tartilaitė – Paulauskienė, Kauno technikos kolegijos teisininkė;

Kęstutis Vanagas, AB „YIT  Lietuva" generalinis direktorius

 

Taryba atlieka jai valstybės deleguotas kolegijos veiklos strateginio valdymo ir kontrolės funkcijas:

 • suderinusi su Akademine taryba (toliau – AT), teikia LR Vyriausybei statuto pakeitimus;

 • įvertinusi AT nuomonę, direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos strateginį veiklos planą,kuriame apibrėžiama jos misija ir vizija, numato turtinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius strateginiam planui įgyvendinti;

 • įvertinusi AT nuomonę,tvirtina direktoriaus teikiamus aukštosios mokyklos struktūros pertvarkos planus, būtinus strateginiam veiklos planui įgyvendinti;

 • įvertinusi AT siūlymus, nustato aukštosios mokyklos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;

 • įvertinusi AT siūlymus, tvirtina aukštosios mokyklos direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašą;

 • renka, skiria ir atleidžia direktorių;

 • svarsto ir tvirtina direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;

 • tvirtina direktoriaus pateiktą aukštosios mokyklos metinę veiklos ataskaitą, kurioje aptariamas ir strateginio plano įgyvendinimas;

 • suderinusi su AT, tvirtina aukštosios mokyklos reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos LR Vyriausybei;

 • rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir ją skelbia viešai aukštosios mokyklos interneto svetainėje, taip pat kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją pristato aukštosios mokyklos bendruomenei;

 •  atlieka kitas funkcijas, nustatytas aukštosios mokyklos statute ir kituose teisės aktuose. 

Kolegijos tarybos nutarimai

Kolegijos Tarybos nutarimai 2020 

Kolegijos Tarybos nutarimai 2019

Kolegijos Tarybos nutarimai 2018 

Kolegijos Tarybos nutarimai 2017

Kolegijos Tarybos nutarimai 2016 

Kolegijos Tarybos nutarimai 2015

Kolegijos Tarybos nutarimai 2014

Kolegijos Tarybos nutarimai 2013

Kolegijos Tarybos nutarimai 2012

Kolegijos tarybos metinės ataskaitos

Tarybos-ataskaita 2020

Tarybos ataskaita 2019  

Tarybos ataskaita 2018

Tarybos ataskaita 2017 

Tarybos ataskaita 2016 

Tarybos ataskaita 2015 

Tarybos ataskaita 2014

Tarybos ataskaita 2013

Tarybos ataskaita 2012