Akademinė Taryba

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS 

Pirmininkė – doc. dr. Marija JOTAUTIENĖ - Kauno technikos kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;

Pirmininkės pavaduotojas – lek. dr. Andrius DARGUŽIS - Kauno technikos kolegijos Transporto ir mechanikos inžinerijos krypčių studijų programų departamento lektorius;

Sekretorė – lekt. Jūratė JASUKAITIENĖ - Kauno technikos kolegijos Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų departamento lektorė;

Akademinės tarybos nariai:

1.  Lekt. Artūras ALEKSYNAS - Kauno technikos kolegijos Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų departamento vadovas;

2.  Lekt. Romutė AUGAITIENĖ - Kauno technikos kolegijos Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų departamento lektorė;

3.  Lekt. Kristina BIELSKIENĖ - Kauno technikos kolegijos studijų komunikacijos tarnybos vadovė;

4.  Lekt. Jolita BUČELIENĖ - Kauno technikos kolegijos Studijų organizavimo tarnybos vadovė;

5.  Lekt. dr. Andrius DARGUŽIS - Kauno technikos kolegijos Transporto ir mechanikos inžinerijos krypčių studijų programų departamento lektorius;

6.  Lekt. Jūratė JASUKAITIENĖ - Kauno technikos kolegijos Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų departamento lektorė;

7.  Doc. dr. Marija JOTAUTIENĖ - Kauno technikos kolegijos direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai;

8.  Doc. dr. Darius JUODVALKIS - Kauno technikos kolegijos Transporto ir mechanikos inžinerijos krypčių studijų programų departamento docentas;

9.  Doc. dr. Marius MAŽEIKA - Kauno technikos kolegijos Transporto ir mechanikos inžinerijos krypčių studijų programų departamento docentas;

10.  Agnė PANGONYTĖ - Kauno technikos kolegijos Statybos inžinerijos studijų programos studentė;

11.  Edgaras SARAPINAS - Kauno technikos kolegijos Elektronikos technikos studijų programos studentas;

12.  Doc. dr. Ramūnas SKVIRECKAS – Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Transporto inžinerijos katedros docentas;

13.  Lekt. Julius ŠALTANIS - Kauno technikos kolegijos Elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programų departamento lektorius;

14.  Doc. dr. Esmeralda ŠTYPS - Kauno technikos kolegijos Transporto ir mechanikos inžinerijos krypčių studijų programų departamento vadovė;

15.  Lekt. Nerijus VARNAS - Kauno technikos kolegijos direktorius;

16.  Doc. dr. Kęstutis VITKAUSKAS - Kauno technikos kolegijos Statybos inžinerijos krypties studijų programų departamento docentas;

17.  Paulius ZONOVAS - Kauno technikos kolegijos Autotransporto elektronikos studijų programos studentas.

 Akademinės tarybos funkcijos:

 • Nustato studijų tvarką, tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles.
 • Tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį.
 • Tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama.
 • Nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką.
 • Šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus svarbiems Kolegijos veiklos klausimams aptarti; apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą praneša akademinei bendruomenei ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Kolegijos interneto tinklalapyje ir kitais Akademinės tarybos nustatytais būdais.
 • Akademinės bendruomenės arba darbuotojų siūlymu, atsižvelgdama į asmens mokslinės ar pedagoginės ir (ar) kitos visuomenei reikšmingos veiklos rezultatus, teikia garbės ir kitus vardus.
 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano.
 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Statuto pakeitimų.
 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas.
 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų.
 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos.
 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo veiklos kokybę.
 • Atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

Akademinės tarybos nutarimai

https://studktk.sharepoint.com/at/Protokol%20iraai/Forms/AllItems.aspx

Akademinės tarybos patvirtinti dokumentai

https://studktk.sharepoint.com/at/Patvirtinti%20dokumentai/Forms/AllItems.aspx