Akademinė Taryba

Akademinė taryba yra Kolegijos akademinių reikalų valdymo organas.

KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS SUDĖTIS 

Pirmininkė – doc. dr. Marija JOTAUTIENĖ - Kauno technikos kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui;

Pirmininkės pavaduotojas – lek. dr. Andrius DARGUŽIS - Kauno technikos kolegijos Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos lektorius;

Sekretorė – lekt. Jūratė JASUKAITIENĖ - Kauno technikos kolegijos Elektronikos technikos studijų programos lektorė;

Akademinės tarybos nariai:

1.  Lekt. Artūras ALEKSYNAS - Kauno technikos kolegijos Studijų programų departamento vadovas;

2.  Lekt. Romutė AUGAITIENĖ - Kauno technikos kolegijos Elektros energetikos studijų programos lektorė;

3.  Deimantė BIERYTĖ - Kauno technikos kolegijos Statybos inžinerijos studijų programos studentė;

4.  Lekt. Jolita BUČELIENĖ - Kauno technikos kolegijos Studijų organizavimo tarnybos vadovė;

5.  Lekt. dr. Andrius DARGUŽIS - Kauno technikos kolegijos Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos lektorius;

6.  Lekt. Jūratė JASUKAITIENĖ - Kauno technikos kolegijos Elektronikos technikos studijų programos lektorė;

7.  Doc. dr. Marija JOTAUTIENĖKauno technikos kolegijos direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui;

8.  Doc. dr. Darius JUODVALKIS - Kauno technikos kolegijos Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos docentas;

9.  Doc. dr. Marius MAŽEIKA - Kauno technikos kolegijos Automobilių techninio eksploatavimo programos kuratorius;

10.  Tadas  NORKUS - Kauno technikos kolegijos Statybos inžinerijos studijų programos studentas;

11.  Edgaras SARAPINAS - Kauno technikos kolegijos Elektronikos technikos studijų programos asistentas, laborantas;

12.  Doc. dr. Ramūnas SKVIRECKASKauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Transporto inžinerijos katedros docentas;

13.  Lekt. Julius ŠALTANIS - Kauno technikos kolegijos Elektronikos technikos studijų programos lektorius;

14.  Doc. dr. Esmeralda ŠTYPS - Kauno technikos kolegijos Orlaivių mechanizmų techninio eksploatavimo studijų programos docentė;

15.  Nerijus VARNAS - Kauno technikos kolegijos direktorius;

16.  Doc. dr. Kęstutis VITKAUSKAS - Kauno technikos kolegijos Kelių inžinerijos studijų programos docentas;

17.  Rokas ŽLABYS - Kauno technikos kolegijos Automobilių techninio eksploatavimo studijų programos studentas.

 Akademinės tarybos funkcijos:

 • Nustato studijų tvarką, tvirtina Kolegijos vidaus tvarkos taisykles.
 • Tvirtina studijų programas ir teikia direktoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Kolegijos struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir Kolegijos mokslo taikomosios ir meno veiklos kokybę ir lygį.
 • Tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama.
 • Nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką.
 • Šaukia Kolegijos akademinės bendruomenės susirinkimus svarbiems Kolegijos veiklos klausimams aptarti; apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą praneša akademinei bendruomenei ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Kolegijos interneto tinklalapyje ir kitais Akademinės tarybos nustatytais būdais.
 • Akademinės bendruomenės arba darbuotojų siūlymu, atsižvelgdama į asmens mokslinės ar pedagoginės ir (ar) kitos visuomenei reikšmingos veiklos rezultatus, teikia garbės ir kitus vardus.
 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano.
 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Statuto pakeitimų.
 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl kandidatų tinkamumo eiti direktoriaus pareigas.
 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos reorganizavimo arba likvidavimo planų.
 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Kolegijos lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos.
 • Svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo veiklos kokybę.
 • Atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

Akademinės tarybos nutarimai

 

Akademinės tarybos nutarimai 2020

Akademinės tarybos nutarimai 2019

Akademinės tarybos nutarimai 2018 

Akademinės  tarybos metinės ataskaitos

 

Akademinės tarybos veiklos ataskaita 2020

Akademinės tarybos veiklos ataskaita 2019 

Akademinės tarybos veiklos ataskaita 2018