ES struktūrinių fondų projektai

„Profesinio mokymo tobulinimas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius“,

 LLIV-265

FIRMINIS Z naujas JPG

Įgyvendintas projektas „Profesinio mokymo tobulinimas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius“ (LLIV-265)

Kauno technikos kolegija prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo atlikdama Kauno regiono darbo rinkos poreikių tyrimą, kuriame analizavo mokymo įstaigų ir darbdavių bendradarbiavimą, padėjo partneriams – Ventspilio technikumui atnaujinti elektrikų ir mašinų technikų studijų programas, remiantis modulinio mokymo programos diegimo metodika. Taip pat į šį projektą buvo įtraukti ir Kolegijos bei Ventspilio technikumo studentai, kurie pasikeisdami dalyvavo įvairiuose mokymuose, meistriškumo konkursuose bei lankėsi pramonės įmonėse, kur galėjo realiai susipažinti su jų veikloje naudojamomis technologijomis.

Projekto metu sukurtus rezultatus galite parsisiųsti čia:

Kauno region darbo rinkos tyrimas

Material for the evaluation for curricula

lankstinukas

„Technologijų srities multidisciplininio praktinio mokymo centro įkūrimas“, VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-009

Kauno technikos kolegijos projektas „Technologijų srities Multidisciplininio praktinio mokymo centro įkūrimas“ studijų paslaugų informacinės sistemos įdiegimui vykdomas pagal VP3 „Sanglaudos skatinimo veiksmų programos“ prioriteto VP3-2 „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ uždavinio VP3-2.2 „Užtikrinti aukštesnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje“ priemonę VP3-2.2-ŠMM-15-K „Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms“. Projekto pirmąją techninę specifikaciją galite atsisiųsti čia. Antrąją techninę specifikaciją galite parsisiųsti čia.

,,Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose ", Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-006

VšĮ Lietuvos verslo kolegija įgyvendina projektą ,,Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose " Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-006

Šio projekto tikslas - neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose.

Projekte dalyvauja 8 partneriai: Kauno technikos kolegija, Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Kolpingo kolegija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, LCC Tarptautinis universitetas, Panevėžio kolegija, Žemaitijos kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija.

Projekto gauti rezultatai padės įgyvendinti ir tobulinti partnerių vykdomas studijų programas: Įstaigų ir įmonių administravimo, Verslo procesų vadybos, Buhalterinės apskaitos, Taikomosios informatikos ir partnerių studijų programas.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą 2 prioritetas ,,Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonės ,,Studijų sistemos efektyvumo didinimas". Projektui skirta 915 386 Lt. parama.