Mokslinių straipsnių žurnalas ,,INŽINERINĖS IR EDUKACINĖS TECHNOLOGIJOS"

Gerbiamiems skaitytojams pristatome naują mokslinį-periodinį žurnalą

 

„Inžinerinės ir edukacinės technologijos“

(ISSN 2029-9303), 

 

kurį leidžia Kauno technikos kolegija nuo 2012 m.

 

Leidinys įrašytas į 

LMT patvirtintų leidinių sąrašą ir Index Copernicus Journals Master List.            

Dear readers, we introduce new scientific periodical journal

 

"Engineering and Educational Technologies" 

(ISSN 2029-9303), 

 

which is issued by Kaunas University of Applied Sciences from year 2012.

 

The journal material is referred in databases: 

LMT patvirtintų leidinių sąrašą and 

Index Copernicus Journals Master List.

knygos virselis1

Redakcinė kolegija/Editorial board

   

 

Šio žurnalo leidybos poreikį inspiravo intensyvus žinių ir informacinės visuomenės kokybių siekis, lydimas įvairių technologinių, politinių, socialinių, bei kultūrinių pasikeitimų, kurie neišvengiamai turi įtakos spartėjančiai mokslo ir veiklos pasaulio integracijai.

Žurnale spausdinami technologijų, socialinių, humanitarinių ir fizinių mokslų sričių straipsniai, kuriuose nagrinėjamos inovatyvios inžinerinės ir edukacinės technologijos turinčios įtakos specialistų, tenkinančių nuolat kintančios darbo rinkos poreikius, rengimui.

Žurnale spausdinami straipsniai yra recenzuojami redakcinės kolegijos narių arba jų paskirtų ekspertų.

 

Už straipsnių teksto turinį atsakingi autoriai.

Tikimės, jog visi spausdinami straipsniai bus aktualūs ir įdomūs skaitytojams.

Informuojame skaitytojus bei autorius, jog šis mokslinis-periodinis leidinys publikuojamas kiekvieno pusmečio pabaigoje.

The need for publishing this journal inspired intense knowledge and information society quality aspiration accompanied by various technological, political, social and cultural changes, which inevitably affect the accelerated integration of the world of science and activity.

 

The journal publishes articles in the fields of technology, social sciences, humanities and the physical sciences, which discuss innovative engineering and educational technologies that affect the needs of professionals who meet the needs of a constantly changing labor market.

 

Articles published in the journal are reviewed by the editorial board members or their appointed experts.

 

The authors are responsible for the content of articles.

 

We hope that all printed articles will be relevant and interesting to readers.

 

We inform readers and authors that this scientific-periodical journal is published at the end of each half-year.

 

Visais skaitytojams ir būsimiems autoriams rūpimais klausimais siūlome kreiptis į redkolegiją el. paštais:

 

Vyriausioji redaktorė 

Doc. Dr. Marija Jotautienė, 

el. paštas: marija.jotautiene@edu.ktk.lt

 

Vykdančioji redaktorė

dr. Giedrė Adomavičienė,

mob. tel. +370 61157620, 

el. paštas: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

 

For all questions readers and prospective authors should contact the editorial board by e-mail:

 

Chief Editor

Assoc. Professor dr. Marija Jotautienė, 

e-mail: marija.jotautiene@edu.ktk.lt

 

Executive Editor 

drGiedrė Adomavičienė,

mob.phone +370 61157620, 

e-mail: giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

Informacija autoriams Information for authors

Straipsnio pateikimo tvarka

Autorių garantinis raštas 

Autorių lydraštis 

Straipsnio recenzijos forma 

Straipsnio sablonas

Article Submission Procedure

Author's Letters of Guarantee

Cover Letter of Authors

Article Review Form 

Article Template  

 Žurnalo numeriai / Journal Numbers

2012 m. Nr. 1 2013 m. Nr. 1 2014 m. Nr. 1 2015 m. Nr. 1 2016 m. Nr. 1 2017 m. Nr. 1  2018 m. Nr. 1 2019 m. Nr. 1 2020 m. Nr. 1
2021 m. Nr. 1
2012 m. Nr. 2     2015 m. Nr. 2  2016 m. Nr. 2 2017 m. Nr. 2  2018 m. Nr. 2   2019 m. Nr. 2 2020 m. Nr. 2  

Straipsniai publikavimui priimami

 

el. pašto adresu 

giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

 

arba gali būti siunčiami adresu

 

Viešoji įstaiga Kauno technikos kolegija                                                 

Mokslo ir edukacinių projektų skyrius

Tvirtovės al. 35, LT-50155 Kaunas

Articles accepted for publication

 

e-mail address 

giedre.adomaviciene@edu.ktk.lt

 

or may be sent to the address

 

Public Institution Kaunas University of Applied Engineering Sciences

Scientific and Educational Projects Division

Tvirtoves ave. 35, LT-50155 Kaunas