2018

2018 m. finansinės ataskaitos

IV ketvirtis

1-KTK-aikinamasis-rastas-2018-IV.pdf 
2-Finansins-bkles-ataskaita.pdf 
3-Veiklos-rezultat-ataskaita.pdf 
4-Grynojo-turto-pokyi-ataskaita.pdf 
5-Pinig-sraut-ataskaita.pdf 
6-Finansins-ir-investicins-veiklos-pajamos-ir-snaudos.pdf 
7-Informacija-apie-iankstinius-apmokjimus.pdf
8-Atsarg-verts-pasikeitimas-per-ataskaitin-laikotarp.pdf 
9-Pagrindins-veiklos-kitos-pajamos.pdf 
10-Kitos-veikos-pajamos-ir-snaudos.pdf 
11-Ilgalaikio-materialiojo-turto-verts-pasikeitimas-per-laikotarp.pdf 
12-Nematerialiojo-turto-verts-paikeitimas-per-ataskaitin-laikotarp.pdf 
13-Informacija-apie-per-vienerius-metus-gautinas-sumas.pdf 
14-Informacija-apie-pinigus-ir-pinig-ekvivalentus.pdf 
15-Gautos-paskolos.pdf 
16-Informacija-apie-paskol-vykdymo-ir-palkan-normas.pdf 
17-Informacija-apie-kai-kurias-trumpalaikes-moktinas-sumas.pdf 
18-Informacija-apie-sipareigojim-dal-eurais-ir-usienio-valiutomis.pdf  
19-Finansins-nuomos-paslaugos-gavjo-sipareigojimai-pagal-laikotarpius.pdf 
20-Ilgalaikiai-finansins-nuomos-sipareigojimai-ir-j-einamj-met-dalis.pdf 
21-Bsimosio-pagrindins-nuomos-mokos.pdf 
22-Finansavimo-sumos-pagal-altin-tikslin-paskirt-ir-j-pokyiai-per-ataskaitin-laikotarp.pdf 
23-Finansavimo-sum-likuiai.pdf 
24-Ataskaitinio-laikotarpio-informacija-pagal-veiklos-segmentus.pdf 
25-Praejusio-ataskaitinio-laikotarpio-informacija-pagal-veiklos-segmentus.pdf 

III ketvirtis

KTK aiškinamasis raštas 2018 III.
2400 VSAFAS 20P4 2018 III ketv.
2400 VSAFAS 13P1 2018 III ketv.
2400 VSAFAS 12P1 2018 III ketv.
2400 VSAFAS 8P1 2018 III ketv.
2400 VSAFAS 6P4 2018 III ketv.
2400 Forma VRA 2018 III ketv.
2400-Forma-FBA-2018-III-ketv.pdf

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2018 II ketv,
2400 VSAFAS 20P4 2018 II ketv.
2400 VSAFAS 13P1 2018 II ketv.
2400 VSAFAS 12P1 2018 II ketv.
2400 VSAFAS 8P1 2018 II ketv.
2400 VSAFAS 6P4 2018 II ketv.
2400 Forma VRA 2018 II ketv.
2400 Forma FBA 2018 II ketv.

I ketvirtis

KTK aiškinamasis raštas 2018 03
2400 VSAFAS 20P4 2018 I ketv.
2400 VSAFAS 13P1 2018 I ketv.
2400 VSAFAS 12P1 2018 I ketv.
2400 VSAFAS 8P1 2018 I ketv.
2400 VSAFAS 6P4 2018 I ketv.
2400 Forma VRA 2018 I ketv.
2400 Forma FBA 2018 I ketv.

2018 m. biudžeto ataskaitos

IV ketvirtis

Pazyma-dl-finansavimo-2018-12-31.pdf
KTK-skolos-2018-12-31.pdf
KTK-Aikinamojo-rato-taisykli-5.1-p.-Payma-2018-12-31.pdf
Forma-Nr.-2-detali.pdf
Forma-Nr.-2-bendra.pdf
BIUDETAS-Aikinamojo-rato-2018-12.pdf
2400-Liksask-2018-IV-ketv..pdf
2400-Forma-BV2-VBL-2018-IV-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-B13-2016-2018-IV-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-B2-2015-2018-IV-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-4N-2018-IV-ketv..pdf 

III ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-2018-09-30.pdf 
KTK-skolos-2018-09-30.pdf 
Forma-Nr.2-detalus.pdf 
Forma-Nr.2-bendras.pdf 
BIUDZETAS-Aiskinamojo-rasto-2018-09.pdf 
2400-Forma-B13-2016-2018-III-ketv.pdf 
2400-Forma-4N-2018-III-ketv..pdf

II ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-2018-06-30.pdf
KTK-skolos-2018-06-30.pdf
Forma-Nr.-2-detali.pdf
Forma-Nr.-2-bendra.pdf
BIUDZETAS-Aiskinamojo-rasto-2018-06.pdf
2400-Forma-B12-VBL-2018-II-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-B11-2015-2018-II-ketv..pdf
2400-Forma-B2-2015-2018-II-ketv.-09040101-1200122.pdf
2400-Forma-4N-2018-II-ketv..pdf 

I ketvirtis

Pazyma-del-finansavimo-2018-03-31.pdf
KTK-skolos-2018-03-31.pdf
Forma-F2-detali.pdf
Forma-F2-bendra.pdf
BIUDZETAS-Aiskinamasis-rastas-2018-03.pdf
2400-Forma-4N-2018-I-ketv.pdf