2016

2016 m. finansinės ataskaitos

IV ketvirčio finansinės ataskaitos

001 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

002 Finansinės būklės ataskaita

003 Veiklos rezultatų ataskaita

004 Grynojo turto pokyčių ataskaita

005 Pinigų srautų ataskaita

006 Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudos

007 Informacija apie išankstinius apmokejimus

008 Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

009 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

010 Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

011 Nematerialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

012 Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

013 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

014 Isipareigojimų pokytis per ataskaitinį laikotarpį

015 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

016 Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis

017 Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos

018 Finansavimo sumos pagal šaltinių tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

019 Finansavimo sumų likučiai

020 Informacija pagal veiklos segmentus

021 Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

III ketvirčio finansinės ataskaitos

2400 Forma FBA 2016 III ketv.

2400 Forma VRA 2016 III ketv.

2400 VSAFAS 6P4 2016 III ketv.

2400 VSAFAS 8P1 2016 III ketv.

2400 VSAFAS 12P1 2016 III ketv.

2400 VSAFAS 13P1 2016 III ketv.

2400 VSAFAS 20P4 2016 II ketv.

KTK aiškinamasis raštas 2016 III.

II ketvirčio finansinės ataskaitos

2400 Forma FBA 2016 II ketv.

2400 Forma VRA-2016 II ketv.

 2400 VSAFAS 6P4 2016 II ketv.

2400 VSAFAS 8P1 2016 II-ketv.

2400 VSAFAS- 2P1- 016 II ketv.

2400 VSAFAS 13P1 2016 II ketv.

2400 VSAFAS 20P4 2016 II ketv.

KTK aiškinamasis raštas 2016 II

I ketvirčio finansinės ataskaitos

2400 Forma FBA 2016 I ketv. 

2400 Forma VRA 2016 I ketv. 

2400 VSAFAS 6P4 2016 I ketv. 

2400 VSAFAS 8P1 2016 I ketv. 

2400 VSAFAS 12P1 2016 I ketv. 

2400 VSAFAS 13P1 2016 I ketv.

2400 VSAFAS 20P4 2016 I ketv. 

KTK aiškinamasis raštas 2016 I.

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400 Forma 4N 2016 IV ketv.

2400 Forma B2 2015-2016 IV ketv.

2400 Forma B11 2015-2016 IV ketv.

2400 Forma B12 VBL 2016 IV ketv.

2400 Forma B13 2015-2016 IV ketv.

BIUDŽETAS Aiškinamojo rašto 2016 12.

Forma Nr. 2 bendra

Forma Nr. 2 detali

KTK skolos 2016-12-31

Pažyma apie vykdomas programas 2016-12

Pažyma dėl finansavimo sumų

III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400 Forma 4N 2016 III ketv.

2400 Forma B13 2015-2016 II ketv.

BIUDŽETAS Aiškinamojo rašto 2016 09

KTK pažyma dėl finansavimo

KTK skolos 2016 09 30.

Pažyma apie vykdomas programas 2016 09

II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400 Forma 1N 2016 II ketv.

2400 Forma 3N 2016 II ketv.

2400 Forma 4N 2016 II ketv.

2400 Forma B2 2015-2016 II ketv.

2400 Forma B11 2015-2016 II ketv.

2400 Forma B12 VBL 2016 II ketv.

Forma 2 bendra

Forma 2

KTK paaiškinamasis raštas 2016 06 mėn.

KTK skolos 2016 06 30

Pažyma apie- ykdomas programas 2016 06

Pažyma dėl finansavimo sumų

I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2400 Forma 1N 2016 I ketv 

2400 Forma 3N 2016 I ketv

2400 Forma 4N 2016 I ketv

Bendra 2 forma 

Forma 2 pagal programas 

KTK a5forma 2016 03 

KTK a6forma 2016 03 

KTK a7forma 2016 03 

KTK paaiskinamasis rastas 2016 03 

KTK skolos 2016 03 31