2013

Finansinės ataskaitos

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

IV ketvirtis

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Atsargų vertės pasikeitimais per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienus metus gautas pajamas

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Finansinių įsipareigojimų pokytis per 2013m.

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie įsipareigojimų dalį  nacionaline ir užsienio valiutomis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Finansavimo sumų likučiai

Informacija pagal veiklos segmentus

Finansinės būklės ataskaita

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2013 metais ataskaita

2013 01 01 - 2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Biudžeto vykdymo ataskaitos

2013 m. 1 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti ataskaita

2400_Forma 1N_2013_I ketv._1000522.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2013_Iketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2013_Iketv.pdf

229002400

 

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita

Biudžeto ataskaita.pdf

229002400

 

Informacija apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus

Priedas_VsI ir valdomc Lmonicskoliniai isipareigojimai.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2013 03 mLn.pdf

 

2013 m. 2 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2400_Forma 1N_2013_II ketv._1000522.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2013_IIketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2013_IIketv.pdf

229002400

 

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą

2400_Forma B2_2012_2013_IIketv.pdf

229002400

 

Informacija apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B12_2012_2013_IIketv.pdf

229002400

 

Informacija apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimu valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B13_VBL_2013_II ketv._09040101_1000522.pdf

229002400

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biud+eto samatos islaiduvykdymas.pdf

229002400

 

Informacija apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus

Priedas_VsI ir valdomc Lmonicskoliniai isipareigojimai 6.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2013 06 mLn.pdf

                                                                                                                                                                                      

2013 m. 3 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2400_Forma 1N_2013_III ketv._1000522.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2013_IIIketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2013_IIIketv.pdf

229002400

 

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą

2400_Forma B14_2012_2013_III ketv.pdf

229002400

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudzeto islaidu samatosvykdymas.pdf

229002400

 

Informacija apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus

Priedas_VsI ir valdomc Lmonicskoliniai isipareigojimai 9.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2013 09 mLn.pdf

 

2013 m. 4 ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Valstybinis kodas

Programos - Funkcijos kodas

Ataskaitos pavadinimas

Atsisiuntimo nuoroda

229002400

10.40

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2400_Forma 1N_2013_IV ketv._1000522.pdf

229002400

 

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2400_Forma 3N_2013_IVketv.pdf

229002400

 

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2400_Forma 4N_2013_IVketv.pdf

229002400

 

Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, suvestinė ataskaita

2400_Forma 5N_2013_IVketv.pdf

229002400

 

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą

2400_Forma B2_2012_2013_IVketv.pdf

229002400

 

Informacija apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio vykdymą

2400_Forma B12_2012_2013_IVketv.pdf

229002400

 

Informacija apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimu valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui vykdymą

2400_Forma B13_VBL_2013_IV ketv._09040101_1000522.pdf

229002400

 

Informacija apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą

2400_Forma B14_2012_2013_IVketv.pdf

229002400

 

Pažyma apie valstybės biudžeto lėšų likučius asignavimų valdytojų biudžetinėse sąskaitose (kasoje, kortelėse)

2400_Liksask_2013_IV ketv.pdf

229002400

 

Informacija apie įgyvendinant bendrai iš Europos sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti iš fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo

KTK 3 priedas Netinkamosfinansuoti.pdf

229002400

 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

MAI.pdf

229002400

 

Pažyma dėl finansavimo sumų

Pa+yma dLl finansavimosumг.pdf

229002400

 

Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis

PAZ_PROGR_VYKDYMAS 2013.pdf

229002400

 

Informacija apie kontroliuojamų viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus

KTK skolos 2013 12 31.pdf

229002400

 

Aiškinamasis raštas

KTK paaiskinamasis rastas 2013 12 mLn.pdf